Servicevoorwaarden

PrijstFluctuaties

Zoals veel retailers verlagen we periodiek de prijzen van stijlen. Als je een stijl koopt voordat deze is afgeprijsd, zijn we niet verplicht om de nieuwe verlaagde verkoopprijs voor je te honoreren, noch zijn we verplicht om de prijs aan te passen aan een stijl die je elders misschien goedkoper ziet.

 

communicatie

INanneer u zich aanmeldt via een van de Shegrie™-lidmaatschapsplatforms, stemt u ermee in dat Shegrie™ uw persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, gebruikt voor directmarketingdoeleinden. Dit omvat het verzenden van correspondentie zoals nieuwsbrieven, productinformatie, prijsvragen en acties, per e-mail, sms, sociale media of post. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze directmarketingcommunicatie en elke wijziging van uw communicatievoorkeuren.

 

Algemeen

Alle contracten en transacties tussen Shegrie™ en een persoon ('Klant') met betrekking tot goederen of diensten ('Goederen' en 'Diensten') geleverd en geleverd door Shegrie™ aan de Klant via de website www.shegrie.com ('Website') zijn onderworpen aan de onderstaande handelsvoorwaarden ('deze voorwaarden'). Door de website te gebruiken, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die van tijd tot tijd door Shegrie™ kunnen worden gewijzigd.

 

Variatie

Shegrie™ heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen die in deze voorwaarden zijn aangebracht en door de website te blijven gebruiken en bezoeken, stemt de klant ermee in dat deze voorwaarden van tijd tot tijd van toepassing zijn.

 

Intellectueel eigendom

www.shegrie.combezit en behoudt alle eigendomsrechten in en op de Site en de Sitediensten. De site bevat het intellectuele eigendom van www.shegrie.com, waaronder patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en andere eigendomsinformatie van www.shegrie.com en zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of licentiegevers (gezamenlijk "eigendomsinformatie"). Met uitzondering van uw Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) en die informatie in het publieke domein of waarvoor u schriftelijke toestemming hebt gekregen, mag u dergelijke Eigendomsrechten niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen. Informatie.

 

terms van verkoop

 • Door een bestelling te plaatsen voor Goederen op de Website ('Bestelling'), biedt de Klant aan om de Goederen te kopen onder en onder voorbehoud van deze Voorwaarden. Elke bestelling die de klant plaatst, vormt een afzonderlijke en bindende overeenkomst tussen de klant en Shegrie™ met betrekking tot de levering van de goederen in overeenstemming met deze voorwaarden.
 • Alle Bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Goederen en bevestiging van de Bestellingsprijs.
 • Verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele garanties of verklaringen met betrekking tot levertijden zijn beperkt tot China en zijn uitsluitend bedoeld als schatting en zijn onderhevig aan eventuele vertragingen als gevolg van postvertragingen waarvoor Shegrie™ niet verantwoordelijk is.
 • De Klant erkent dat alle Bestellingen via de Website betrekking hebben op goederen die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik en niet-commercieel gebruik.
 • Om een contract met Shegrie™ aan te gaan, moet de klant ouder zijn dan 16 jaar en in het bezit zijn van een geldige creditcard of betaalkaart die is uitgegeven door een bank die acceptabel is voor Shegrie™.
 • Shegrie™ behoudt zich het recht voor om op elk moment een bestelling om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren.
 • Bij het plaatsen van een bestelling verbindt de klant zich ertoe dat alle gegevens die aan Shegrie™ worden verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat de klant een geautoriseerde gebruiker is van de creditcard of betaalkaart die is gebruikt om de bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de bestelling te dekken. de goederen.
 • Shegrie™ behoudt zich het recht voor om een bestelling vast te houden in afwachting van creditcardverificatie. Ons Customer Care-team zal contact met u opnemen om een fotokopie van de voorkant van uw rijbewijs en de creditcard die is gebruikt om een aankoop te doen, aan te vragen. Als er binnen 48 uur geen reactie is ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd en wordt uw kaart terugbetaald. Als onze zakenbank niet tevreden is met de verstrekte informatie, wordt uw bestelling ook geannuleerd en terugbetaald.
 • Wijzigingen aan artikelen op bestellingen, verzendadressen of namen zijn niet toegestaan nadat een bestelling is verwerkt. Shegrie™ kan elke wijziging of annulering van een bestelling op elk moment weigeren.

 

Prijst

 • De prijs met betrekking tot Goederen wordt vermeld op de Website ('Prijs'). De Prijs is exclusief eventuele bezorgkosten.
 • tenzij anders vermeld, zijn alle vermelde prijzen in Amerikaanse dollars en, indien van toepassing, exclusief goederen- en dienstenbelasting ('GSt'). Alle vergoedingen en kosten (bijv. bezorgkosten) die door deze Voorwaarden worden opgelegd, zijn ook exclusief GSt, indien van toepassing.
 • Shegrie™ behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen op de website te wijzigen of aan te passen zonder kennisgeving aan de klant.
 • Bij het betalen of proberen te betalen voor de Goederen, stemt de Klant ermee in dat de Klant zich niet heeft schuldig gemaakt aan frauduleus gedrag of enige wet heeft overtreden.

 

limitatie van aansprakelijkheid en vrijwaring

 • De Chinese consumentenwet garandeert bepaalde voorwaarden, garanties en toezeggingen, en geeft de klant andere wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit en geschiktheid voor het doel van in China verkochte consumptiegoederen. Deze garanties kunnen door geen enkel contract gewijzigd of uitgesloten worden. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om de voorwaarden, garanties, garanties en toezeggingen en andere wettelijke rechten onder de Chinese consumentenwetgeving en andere wetten die niet kunnen worden gewijzigd of uitgesloten, te wijzigen of uit te sluiten. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden en de Chinese Consumentenwet, geeft Shegrie™ geen garanties of andere verklaringen met betrekking tot de levering van Goederen. De aansprakelijkheid van Shegrie™ met betrekking tot deze garanties, verklaringen, verbintenissen en garanties is beperkt voor zover toegestaan door de wet.
 • De Klant stemt ermee in de INebsite op eigen risico te gebruiken. De klant stemt ermee in om Shegrie™, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen of directeuren te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden die voortvloeien uit het gebruik van de website door de klant of schending van deze voorwaarden, inclusief schade veroorzaakt door een virus of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de INebsite of de levering of het gebruik van de Goederen.
 • Shegrie™ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of andere schade die voortvloeit uit diefstal, verlies of schade aan of anderszins met betrekking tot eigendommen van de klant.
 • De klant aanvaardt bij levering alle risico's voor verlies van of schade aan de goederen, al dan niet veroorzaakt door de klant, en de klant vrijwaart Shegrie™ tegen alle claims, eisen, rechtszaken en acties voor verlies of schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit de behandeling, het transport , opslag, uitstalling, installatie, verwaarlozing of gebruik van de Goederen nadat de Klant de Goederen in bezit heeft genomen. Het risico met betrekking tot de Goederen blijft te allen tijde bij de Klant, tenzij Shegrie™ de Goederen weer in bezit neemt.

 

lnaar deze website schrijven

 • De website kan links naar websites en toegang tot inhoud van derden bieden, inclusief gebruikers en gelieerde ondernemingen van Shegrie™.
 • De klant stemt ermee in dat Shegrie™ niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van en inhoud op websites van derden. De klant dient het beleid van andere websites met betrekking tot privacy en andere onderwerpen te raadplegen voordat hij deze gebruikt.
 • Voor zover toegestaan door de wet, zullen Shegrie™, haar functionarissen, agenten en werknemers op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig rechtsmiddel of in billijkheid voor enig verlies of schade opgelopen door het omgaan met een derde partij.

 

Wiver

 • Het op enig moment nalaten van een partij om enige uitvoering door een andere partij van een bepaling van deze Voorwaarden te eisen, heeft op geen enkele wijze invloed op het volledige recht van de afstand doende partij om die uitvoering later te eisen.
 • De verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van het geheel of een deel van die bepaling of enige andere bepaling of van het recht van die partij om later gebruik te maken van haar rechten.
 • ENlke afstandsverklaring van een schending van deze Voorwaarden moet schriftelijk worden ondertekend door de partij die de afstandsverklaring verleent, en is alleen van kracht voor zover specifiek uiteengezet in die afstandsverklaring.

 

Fbelangrijke kracht

Als de uitvoering van de verplichtingen van Shegrie™ onder deze voorwaarden wordt verhinderd, beperkt of beïnvloed door overmacht, waaronder staking, uitsluiting, tekort aan grondstoffen, defect aan fabriek, transport of apparatuur of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Shegrie™ , is Shegrie™ niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door de klant of een andere persoon.

 

TOENPASSENlIJK RENCHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus

Saltijdbaarheid

 • De partijen komen overeen dat alle bepalingen van deze Voorwaarden onder alle omstandigheden redelijk zijn en dat elke bepaling scheidbaar en onafhankelijk is en zal worden geacht.
 • De partijen komen overeen dat als een of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht in alle omstandigheden, dat deel geacht wordt te zijn verwijderd en geen invloed heeft op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Etitel overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen en annuleren alle eerdere overeenkomsten, afspraken en onderhandelingen in verband hiermee en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, ondertekend door alle partijen.

Qvraag of bezorgdheid

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we nemen binnen 48 uur contact met je op. Ons klantenserviceteam is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Toevoegen:

EN-mail: Yeshdow@outlook.com