Warunki usługi

PRyżFszczęścies

Podobnie jak wielu sprzedawców okresowo obniżamy ceny modeli. Jeśli kupisz model przed jego obniżką, nie jesteśmy zobowiązani do honorowania nowej obniżonej ceny sprzedaży dla Ciebie, ani nie jesteśmy zobowiązani do dopasowania ceny do stylu, który możesz znaleźć taniej gdzie indziej.

 

Komunikacja

Rejestrując się za pośrednictwem dowolnej platformy członkostwa Shegrie™, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Shegrie™ Twoich danych osobowych, takich jak adres e-mail, do celów marketingu bezpośredniego. Obejmuje to wysyłanie korespondencji, takiej jak biuletyny, informacje o produktach, konkursach i promocjach, pocztą elektroniczną, SMS-em, w mediach społecznościowych lub pocztą. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania tych bezpośrednich komunikatów marketingowych oraz wszelkich zmian w preferencjach dotyczących komunikacji.

 

Ogólny

Wszystkie umowy i transakcje międzyShegrie™ a jakąkolwiek osobą („Klientem”) dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług („Towary” i „Usługi”) dostarczanych i dostarczanych przezShegrie™ Klientowi za pośrednictwem strony internetowej www.shegrie.com („Witryna internetowa”) podlegają do warunków handlowych określonych poniżej („niniejsze Warunki”). Korzystając z Witryny, Klient wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami, które mogą być okresowo zmieniane przezShegrie™.

 

Zmiana

Shegrie™ ma prawo do zmiany, usunięcia lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez powiadomienia. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z wszelkimi zmianami wprowadzonymi do niniejszych Warunków, a dalsze korzystanie i odwiedzanie Witryny jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków, w zależności od przypadku, od czasu do czasu.

 

Własność intelektualna

www.shegrie.composiadać i zachować wszelkie prawa własności do Witryny i Usług Witryny. Witryna zawiera własność intelektualną firmy www.shegrie.com, która może obejmować patenty, materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone firmy www.shegrie.com i jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych lub licencjodawców (łącznie „Informacje zastrzeżone”). Z wyjątkiem Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) oraz informacji znajdujących się w domenie publicznej lub na które uzyskałeś pisemną zgodę, nie możesz kopiować, modyfikować, publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych Zastrzeżonych Informacja.

 

TWarunki sprzedaży

 • Składając zamówienie na jakiekolwiek Towary w Witrynie („Zamówienie”), Klient oferuje zakup Towarów na niniejszych Warunkach i zgodnie z nimi. Każde Zamówienie złożone przez Klienta będzie stanowiło odrębną i wiążącą umowę pomiędzy Klientem a Shegrie™ w zakresie dostawy Towarów zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • Wszystkie Zamówienia są uzależnione od dostępności Towarów i potwierdzenia ceny Zamówienia.
 • Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności, a wszelkie gwarancje lub oświadczenia dotyczące czasu dostawy są ograniczone do Chin i mają wyłącznie charakter szacunkowy i podlegają wszelkim opóźnieniom wynikającym z opóźnień pocztowych, za które Shegrie™ nie ponosi odpowiedzialności.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu dotyczą towarów przeznaczonych wyłącznie do użytku osobistego i domowego oraz do użytku niekomercyjnego.
 • Aby zawrzeć umowę z Shegrie™, Klient musi mieć ukończone 16 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez bank akceptowany przez Shegrie™.
 • Shegrie™ zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia Zamówienia z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
 • Składając Zamówienie, Klient zobowiązuje się, że wszystkie dane podane Shegrie™ są prawdziwe i dokładne, że Klient jest upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia Zamówienia oraz że posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów dobra.
 • Shegrie™ zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia do czasu weryfikacji karty kredytowej. Nasz zespół obsługi klienta skontaktuje się z Tobą, prosząc o kserokopię przedniej strony prawa jazdy i karty kredytowej użytej do dokonania zakupu. Jeśli odpowiedź nie zostanie otrzymana w ciągu 48 godzin, Twoje zamówienie zostanie anulowane, a Twoja karta zostanie zwrócona. Jeśli nasz bank handlowy nie jest zadowolony z dostarczonych informacji, Twoje zamówienie również zostanie anulowane i zwrócone.
 • Zmiany pozycji w zamówieniach, adresów wysyłkowych lub nazw nie są dozwolone po przetworzeniu zamówienia. Shegrie™ może odmówić dowolnej zmiany lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie.

 

PRyż

 • Cena w odniesieniu do wszelkich Towarów jest podana w Witrynie („Cena”). Cena nie obejmuje żadnych opłat za dostawę.
 • O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie podane ceny podane są w dolarach amerykańskich i, w stosownych przypadkach, nie zawierają podatku od towarów i usług („GST”). Wszelkie opłaty i obciążenia (np. opłaty za dostawę) nałożone na mocy niniejszych Warunków również nie obejmują podatku GST, jeśli ma to zastosowanie.
 • Shegrie™ zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Cen Towarów w Witrynie bez powiadomienia Klienta.
 • Płacąc lub próbując zapłacić za Towary, Klient zgadza się, że Klient nie był zaangażowany w żadne oszukańcze postępowanie ani nie naruszył żadnego prawa.

 

Limitacja odpowiedzialności i odszkodowania

 • Chińskie Prawo Konsumenckie gwarantuje określone warunki, gwarancje i zobowiązania oraz przyznaje Klientowi inne prawa związane z jakością i przydatnością do użytku towarów konsumpcyjnych sprzedawanych w Chinach. Gwarancji tych nie można modyfikować ani wykluczać żadną umową. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu zmiany ani wyłączenia warunków, gwarancji, gwarancji i zobowiązań ani innych praw wynikających z chińskiego prawa konsumenckiego i innych przepisów, których nie można zmienić ani wyłączyć. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach i chińskim prawie konsumenckim, Shegrie™ nie udziela żadnych gwarancji ani innych oświadczeń w związku z dostawą Towarów. Odpowiedzialność Shegrie™ w odniesieniu do tych gwarancji, oświadczeń, zobowiązań i gwarancji jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Klient zgadza się korzystać z Serwisu na własne ryzyko. Klient zgadza się zwolnić Shegrie™, jej podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy lub dyrektorów z odpowiedzialności osób trzecich, odpowiedzialności, szkód i/lub kosztów wynikających z korzystania przez Klienta z Witryny lub naruszenia niniejszych Warunków, w tym szkód spowodowanych wirusem lub jakąkolwiek nieprawidłowością lub niekompletność informacji na Stronie lub dostawę lub użytkowanie Towarów.
 • Shegrie™ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub inne szkody powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub uszkodzenia lub w inny sposób dotyczące jakiejkolwiek własności należącej do Klienta.
 • Klient akceptuje przy Dostawie całe ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru, niezależnie od tego, czy zostało to spowodowane przez Klienta, czy nie, a Klient zwalnia Shegrie™ z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, pozwów i powództw z tytułu strat lub szkód spowodowanych lub wynikających z obchodzenia się, transportu , przechowywania, wystawiania, instalacji, zaniedbania lub używania Towaru po objęciu Towaru w posiadanie przez Klienta. Ryzyko związane z Towarami pozostaje po stronie Klienta przez cały czas, chyba że Shegrie™ ponownie przejmie Towary w posiadanie.

 

Lzapisanie się na tę stronę internetową

 • Witryna może udostępniać łącza do witryn internetowych i umożliwiać dostęp do treści stron trzecich, w tym użytkowników i podmiotów stowarzyszonych z Shegrie™.
 • Klient zgadza się, że Shegrie™ nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i treści udostępniane na stronach internetowych osób trzecich. Klient powinien zapoznać się z politykami publikowanymi przez inne strony internetowe dotyczącymi prywatności i innych tematów przed skorzystaniem z nich.
 • W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w żaden sposób Shegrie™, jej przedstawiciele, agenci i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne prawne lub na zasadzie słuszności zadośćuczynienie za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w związku z kontaktami z osobami trzecimi.

 

Waiver

 • Niezażądanie przez stronę w dowolnym momencie wykonania przez inną stronę postanowienia niniejszych Warunków nie wpływa w żaden sposób na pełne prawo strony zrzekającej się żądania późniejszego wykonania.
 • Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron naruszenia postanowienia nie będzie uważane za zrzeczenie się całości lub części tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia ani prawa tej strony do późniejszego skorzystania z jej praw.
 • Każde zrzeczenie się naruszenia niniejszych Warunków wymaga formy pisemnej podpisanej przez stronę udzielającą zrzeczenia się i będzie skuteczne tylko w zakresie wyraźnie określonym w tym zrzeczeniu.

 

Fgłówna siła

Jeśli wykonanie zobowiązańShegrie™ wynikających z niniejszych Warunków jest uniemożliwione, ograniczone lub naruszone przez siłę wyższą, w tym strajk, lokaut, niedobór surowców, awarię zakładu, transportu lub sprzętu lub jakąkolwiek inną przyczynę pozostającą poza uzasadnioną kontrolą Shegrie™ , Shegrie™ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek inną osobę.

 

PRAWO RZĄDOWORAZ

Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi, podlegają prawu Cypru i są interpretowane zgodnie z nim

Swszechstronność

 • Strony zgadzają się, że wszystkie postanowienia niniejszych Warunków są rozsądne we wszystkich okolicznościach oraz że każde postanowienie jest i będzie uważane za rozdzielne i niezależne.
 • Strony zgadzają się, że jeśli część lub całość jednego lub więcej postanowień zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną we wszystkich okolicznościach, część ta zostanie uznana za usuniętą i nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

ETytuł Umowa

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między stronami co do jej przedmiotu oraz zastępują i anulują wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i negocjacje z nią związane i mogą być zmieniane wyłącznie na piśmie podpisanym przez wszystkie strony.

Qpytanie lub troska

Nie wahaj się z nami skontaktować, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48godzin. Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku.

Dodać:

ORAZ-mail: Yeshdow@outlook.com