Användarvillkor

PrisFluktuations

Liksom många återförsäljare sänker vi priserna på stilar med jämna mellanrum. Om du köper en stil innan den har reducerats är vi inte skyldiga att respektera det nyligen reducerade reapriset för dig, och vi är inte heller skyldiga att prismatcha en stil som du kan se billigare någon annanstans.

 

Kommunikationer

När du registrerar dig via någon av Shegrie™-medlemsplattformarna samtycker du till att Shegrie™ använder din personliga information, såsom din e-postadress, för direktmarknadsföringsändamål. Detta inkluderar att skicka dig korrespondens såsom nyhetsbrev, produktinformation, tävlingar och kampanjer, via e-post, SMS, sociala medier eller post. Du kan när som helst välja bort att ta emot dessa direktmarknadsföringsmeddelanden och alla variationer av dina kommunikationspreferenser.

 

Allmän

Alla avtal och affärer mellanShegrie™ och någon person ('Kund') som rör varor eller tjänster ('Varor' och 'Tjänster') som tillhandahålls och tillhandahålls av Shegrie™ till Kunden via webbplatsen www.shegrie.com ('Iebbplats') är föremål för till handelsvillkoren som anges nedan ("dessa villkor"). Genom att använda webbplatsen samtycker kunden till att vara bunden av dessa villkor, som kan ändras avShegrie™ från tid till annan.

 

Variation

Shegrie™ har rätt att ändra, ta bort eller ändra dessa Villkor när som helst utan föregående meddelande. Det är kundens ansvar att vara medveten om eventuella ändringar som görs i dessa villkor och genom att fortsätta använda och besöka webbplatsen samtycker kunden till att styras av dessa villkor från tid till annan.

 

Immateriella rättigheter

www.shegrie.comäger och behåller alla äganderätter till och till webbplatsen och webbplatstjänsterna. Webbplatsen innehåller www.shegrie.com:s immateriella rättigheter, som kan inkludera patent, upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan äganderättslig information som tillhör www.shegrie.com och dess dotterbolag, dotterbolag eller licensgivare (sammantaget "Egendomsskyddad information"). Med undantag för ditt användarinnehåll (enligt definitionen nedan), och den information som är allmän egendom eller som du har fått skriftligt tillstånd för, får du inte kopiera, modifiera, publicera, överföra, distribuera, utföra, visa eller sälja någon sådan egendom. Information.

 

Tförsäljningsvillkor

 • Genom att göra en beställning av någon vara på webbplatsen ('Beställning') erbjuder kunden att köpa varorna på och enligt dessa villkor. Varje beställning som kunden gör kommer att vara ett separat och bindande avtal mellan kunden och Shegrie™ med avseende på leverans av varorna i enlighet med dessa villkor.
 • Alla beställningar är beroende av varornas tillgänglighet och bekräftelse av beställningspriset.
 • Utsändningstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och alla garantier eller utfästelser om leveranstider är begränsade till Kina och är endast avsedda som en uppskattning och är föremål för eventuella förseningar till följd av postförseningar som Shegrie™ inte ansvarar för.
 • Kunden erkänner att alla beställningar via webbplatsen gäller varor som endast är avsedda för personligt och hushållsbruk och icke-kommersiellt bruk.
 • För att ingå avtal med Shegrie™ måste kunden vara över 16 år och ha ett giltigt kredit- eller betalkort utfärdat av en bank som är acceptabel för Shegrie™.
 • Shegrie™ förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa en beställning av vilken anledning som helst när som helst.
 • När kunden gör en beställning åtar sig kunden att alla uppgifter som lämnas till Shegrie™ är sanna och korrekta, att kunden är en auktoriserad användare av det kredit- eller betalkort som användes för att göra beställningen och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för varorna.
 • Shegrie™ förbehåller sig rätten att hålla en beställning i väntan på kreditkortsverifiering. Vår kundtjänst kommer att kontakta dig och begära en kopia av framsidan av ditt körkort och kreditkortet som användes för att göra ett köp. Om ett svar inte tas emot inom 48 timmar kommer din beställning att annulleras och ditt kort återbetalas. Om vår handelsbank inte är nöjd med informationen kommer din beställning också att annulleras och återbetalas.
 • Ändringar av varor på beställningar, leveransadresser eller namn är inte tillåtna när en beställning har behandlats. Shegrie™ kan när som helst vägra ändring eller annullering av en beställning.

 

Pris

 • Priset med avseende på alla varor anges på webbplatsen ("Pris"). Priset är exklusive eventuella leveransavgifter.
 • Om inget annat anges är alla angivna priser i amerikanska dollar och i tillämpliga fall exklusive skatt på varor och tjänster ('GST'). Eventuella avgifter och avgifter (t.ex. leveransavgifter) som tas ut av dessa villkor exkluderar även GST där så är tillämpligt.
 • Shegrie™ förbehåller sig rätten att ändra eller ändra priserna på varor på webbplatsen utan att meddela kunden.
 • När kunden betalar eller försöker betala för varorna samtycker kunden till att kunden inte har ägnat sig åt något bedrägligt beteende eller brutit mot någon lag.

 

Limitation av ansvar och gottgörelse

 • Den kinesiska konsumentlagen garanterar vissa villkor, garantier och åtaganden, och ger kunden andra lagliga rättigheter, i förhållande till kvaliteten och lämpligheten för konsumtionsvaror som säljs i Kina. Dessa garantier kan inte modifieras eller uteslutas av något avtal. Ingenting i dessa villkor utger sig för att modifiera eller utesluta villkoren, garantierna, garantierna och åtagandena och andra juridiska rättigheter enligt den kinesiska konsumentlagstiftningen och andra lagar som inte kan modifieras eller uteslutas. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor och den kinesiska konsumentlagstiftningen, ger Shegrie™ inga garantier eller andra utfästelser i samband med leverans av varor. Shegrie™s ansvar med avseende på dessa garantier, utfästelser, åtaganden och garantier är begränsat i den utsträckning som lagen tillåter.
 • Kunden samtycker till att använda webbplatsen på egen risk. Kunden samtycker till att hålla Shegrie™, dess dotterbolag, tjänstemän eller direktörer skadeslösa från tredje parts anspråk, ansvar, skador och/eller kostnader som uppstår från kundens användning av webbplatsen eller brott mot dessa villkor, inklusive skador orsakade av virus eller eventuella felaktigheter eller ofullständighet i informationen på webbplatsen eller leverans eller användning av varorna.
 • Shegrie™ tar inte ansvar för någon förlust eller annan skada som uppstår på grund av stöld, förlust eller skada på eller på annat sätt rör någon egendom som tillhör kunden.
 • Kunden accepterar vid leverans all risk för förlust eller skada på varorna, oavsett om de orsakas av kunden eller inte, och kunden håller Shegrie™ skadeslös mot alla anspråk, krav, stämningar och åtgärder för förlust eller skada som orsakats av eller härrör från hanteringen, transporten , lagring, visning, installation, försummelse eller användning av Varorna efter att Kunden tagit Varorna i besittning. Risken i varorna kommer alltid att förbli hos kunden såvida inte Shegrie™ återtar varorna i besittning.

 

Linskrivning till denna webbplats

 • Iebbplatsen kan tillhandahålla länkar till webbplatser och tillgång till innehåll från tredje part, inklusive användare och dotterbolag till Shegrie™.
 • Kunden samtycker till att Shegrie™ inte är ansvarig för tillgängligheten av och innehåll som tillhandahålls på tredje parts webbplatser. Kunden bör hänvisa till policyn som publicerats av andra webbplatser angående sekretess och andra ämnen innan de använder dem.
 • I den utsträckning det är tillåtet enligt lag på inget sätt kommer Shegrie™, dess tjänstemän, agenter och anställda att hållas ansvariga för eventuella gottgörelser enligt lag eller i rättvisa för eventuell förlust eller skada som uppstår genom affärer med någon tredje part.

 

Wiver

 • OCHn parts underlåtenhet att vid något tillfälle kräva att en annan part fullgör en bestämmelse i dessa villkor ska inte på något sätt påverka den avstående partens fulla rätt att kräva det utförandet i efterhand.
 • OCHn parts avstående från ett brott mot en bestämmelse ska inte anses vara ett avstående från hela eller delar av denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse eller av rätten för den parten att senare utnyttja sina rättigheter.
 • Varje avstående från ett brott mot dessa villkor ska vara skriftligt undertecknat av den part som beviljar undantaget och ska endast gälla i den utsträckning som specifikt anges i avståendet.

 

Fstor kraft

Om utförandet avShegrie™s förpliktelser enligt dessa villkor förhindras, begränsas eller påverkas av en force majeure inklusive strejk, lockout, råvarubrist, haveri av anläggning, transport eller utrustning eller någon annan orsak som ligger utanför Shegrie™s rimliga kontroll , Shegrie™ kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som lidit av kunden eller någon annan person.

 

GÄLLANDOCH LAG

Dessa villkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Cys lagstiftning. Förenade kungariket

Sevighet

 • Parterna är överens om att alla bestämmelser i dessa villkor är rimliga under alla omständigheter och att varje bestämmelse är och ska anses vara avskiljbar och oberoende.
 • Parterna är överens om att om delar av eller alla av en eller flera bestämmelser bedöms vara ogiltiga eller omöjliga att verkställa under alla omständigheter, ska den delen anses raderad och ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

Etitelavtal

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan parterna vad gäller dess innehåll och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, överenskommelser och förhandlingar i samband med det och kan endast ändras skriftligen undertecknade av alla parter.

Fproblem eller oro

Tveka inte att kontakta oss, vi återkommer till dig inom 48timmar. Vår kundtjänst är tillgänglig frånmåndag–fredag.

Lägg till:

OCH-post: Yeshdow@outlook.com.